הגברת האכיפה של הוראות בתחום הבטיחות בעבודה -ינואר 2018

‏24 ינואר 2018

לכל חברי ההתאחדות

חוזר מס'  1/2018

 

 

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

הנדון: הגברת האכיפה של הוראות בתחום הבטיחות בעבודה

  1. בהמשך למידע ששלחתנו אליכם בחודש אוגוסט 2017, נזכירכם, כי ביום 1.1.2018 נכנסה לתוקף אכיפתן המנהלית של הוראות הבטיחות המנויות בצו להגברת האכיפה של דיני העבודה.
  2. לאור האמור, התווספו לתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 (להלן: "החוק להגברת האכיפה"), הוראות בדבר בטיחות בעבודה, בנושאים הבאים: בטיחות משטחי עבודה; בטיחות בעבודה בגובה; ארגון וניהול הבטיחות; בטיחות בעבודה בגובה; בטיחות במכונות הרמה ובאבזרי הרמה ועוד.

פירוט מלא בדבר הוראות הבטיחות שיכללו בחוק ניתן למצוא בצו המצורף לחוזר זה.

משמעות התיקון הינה, כי ניתן יהיה להטיל עיצומים כספיים מכוח החוק להגברת האכיפה בגין הפרת הוראות הבטיחות המנויות בצו. לידיעתכם, העיצום הכספי בגין הפרת ההוראות הללו הנו בטווח  20,160 ש"ח עד 35,280 ₪  עבור כל מעשה הפרה.

נציין, כי אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים פעל ופועל על מנת להבטיח, כי הטלת הסנקציות הכספיות על מעסיקים בגין הפרת הוראות הבטיחות תיעשה באופן מידתי וסביר, בין השאר, באמצעות הנהגת מדיניות אכיפה מאוזנת, הפחתת סכום העיצום הכספי, ובחלק מהמקרים התראות במקום עיצומים כספיים.

לאור האמור, אנו ממליצים לבחון האם הנכם מקיימים את הוראות הבטיחות במלואן ולערוך שינויים נחוצים בהתאם.

 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198819 או בדוא"ל michalh@industry.org.il, למנהל תחום משפט קיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל motia@industry.org.il, או למר זאב פוטרמן, יועץ ונציג התאחדות התעשיינים לנושאי בטיחות בטל' 03-5198819 ובדוא"ל zeevf@industry.org.il .

 

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד

ראש האגף

 

           

 

 

 

 

 

 

 

המידע שלעיל הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. יש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לאמור במסמך זה.