icon
ענף חברות הגפ"מ 

הפורום מייצג את חברות הגז הגדולות במשק: אמישראגז, דורגז, סופרגז ופזגז, המהוות יותר מ-90% משוק הגפ"מ בישראל. מרבית הפעילות הינה מול הרשויות הממשלתיות הרלוונטיות, בהן, משרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה ומים , משרד המשפטים, מכון התקנים והרשות להגנת הצרכן וכן וקידום שיתופי פעולה מול גופי החירום לטיפול באירועים.

הפורום עוסק בקידום ענף הגז בישראל לקידום המודעות בתחומי הבטיחות,שיפור תדמיתו,  ובמניעת מגבלות רגולטוריות בלתי מידתיות על הענף.  
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יסמין הרמן וייס

שם: יסמין הרמן וייס

תפקיד:

ראש תחום אנרגיה וחקלאות

טלפון: 03-5198859
052-3648475