icon
ענף הגנת הצומח 

בענף חברים מפעלים העוסקים בתחום הגנת הצומח (הגנה על תוצרת חקלאית באמצעות פיתוח, ייצור ושיווק של פורמולציות ללחימה בעשבים, חרקים ומחלות) פרט לכך החברות משקיעות רבות בהדרכה ושירות צמוד לחקלאים.

עיקר עיסוק הענף הינו בטיוב רגולציה והקלת חסמים מול השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות וכן מול האגף ללחימה במזיקים במשרד להגנת הסביבה.

בנוסף, פועל הפורום לקידום המחקר במחלות צמחים, לשיפור השירות הניתן לחברות ע"י משרד החקלאות ולהתייעלות הוועדה הבינמשרדית ללחימה במזיקים במשרד להגנת הסביבה.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יסמין הרמן וייס

שם: יסמין הרמן וייס

תפקיד:

ראש תחום אנרגיה וחקלאות

טלפון: 03-5198859
052-3648475