icon
ועדת לוגיסטיקה

ועדת לוגיסטיקה בהתאחדות התעשיינים, מורכבת מחברים ממפעלי התעשייה הגדולים והבינוניים מכל הענפים, החברים בהתאחדות.

הועדה פועלת לקדם את האינטרסים של התעשיינים בכל הקשור לתובלה בישראל, ויעדיה הם הסרת חסמים והפחתת עלויות. 

עיקרי פעילותה: ייצוג וקידום מול מקבלי החלטות בנושאים הבאים: חקיקה, עלויות תובלה, תעריפי הנמלים, ביטוח ימי וסיכוני מלחמה. בנוסף, עוסקת הועדה בטיפול בשחרור סחורה בזמן שביתות או איומי השבתה, הפחתת עלויות השרשרת הלוגיסטית וסיוע בעת חירום.
יו"ר הועדה: מר ניר יצחקי סמנכ"ל לוגיסטיקה חברת חיפה כימיקלים

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אלעד נצר

שם: אלעד נצר

תפקיד:

מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

טלפון: 03-5198739
050-7194700