icon
המועצה למפעלים קטנים ובינוניים

המועצה למפעלים קטנים ובינוניים מתווה את מדיניות התאחדות התעשיינים לקידום ולחיזוק מפעלים קטנים ובינוניים בישראל ושיפור הסביבה העסקית בה הם פועלים, ומקדמת יוזמות למימוש יעדים אלה. 

המועצה משקפת ומייצגת את צורכי ומאפייני המפעלים הקטנים והבינוניים בקרב מקבלי החלטות וקובעי מדיניות. 

המועצה מונה 18 נציגים מקרב חברי ההתאחדות, שהינם בעלים או מנהלים בכירים במפעלים קטנים ובינוניים (מפעלים המעסיקים עד 100 עובדים או שמחזור מכירותיהם נמוך מ-100 מיליון ₪). 

במסגרת הפעילות מתכנסים נציגי המועצה אחת לרבעון ומתקיימים ישיבות, דיונים והתייעצויות, לשם קידום יוזמות וטיפול בהצעות חקיקה רלבנטיות.

בשנים האחרונות המועצה קידמה כמה מהלכים חשובים לטובת מפעלים קטנים ובינוניים, כגון: קרנות השקעה, מסלולי הלוואות והצעות חוק שונות. הצלחות אלה נבעו, גם בזכות מעורבות ותרומה פעילה של חברי המועצה. 

יו"ר המועצה: גב' טל קאופמן.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

נתנאל היימן

שם: נתנאל היימן

תפקיד:

מנהל אגף כלכלה

טלפון: 050-7639988
03-5198806