icon איכות הסביבה / משרד הבריאות

ניר קנטור

המומחה שלך בנושאים הבאים

 

  • שפכים: אגרות תאגידי מים, צמצום שפכים
  • דרישות המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות – יעוץ וסיוע
  • חומרים מסוכנים: אחזקה, היתר רעלים, סקרי סיכונים והערכות לרעידת אדמה
  • אויר: היתרי פליטה, סקרי סביבה, דרישות ניטור
  • תנאים לרישיון עסק בתחומי איכות הסביבה
  • טיפול בפסולת לרבות חוק האריזות
  • אחריות תאגידית
  • ניהול סביבתי ותו ירוק
  • תוכנית Responsible Care
ניר קנטור

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 050-7478805 / 03-5198858