icon
ועדת כלכלה

ועדת הכלכלה של התאחדות התעשיינים הנה הגוף המקצועי שמטרתו גיבוש והמלצות לנשיאות ההתאחדות, באשר לעמדותיה הכלכליות של התאחדות התעשיינים, כפי שמוצגות בפני מקבלי ההחלטות בישראל. הוועדה הנה גוף שמטרתו הכוונת המדיניות המקרו כלכלית של ההתאחדות. לישיבות הוועדה מוזמנים אישים בולטים מקרב מקבלי ההחלטות במשק במטרה לקדם את כושר התחרות ולשפר את הסביבה העסקית של התעשייה הישראלית בכל הקשור לתחום פעולתם.

הוועדה מונה 18 חברים (כולל היו"ר), אשר משמשים כמנכ"לים וחברי הנהלה בכירים ממפעלים, ואשר מייצגים את התעשייה בישראל על כלל ענפיה. 

במסגרת הועדה מתקיימים דיונים בנושאים הבאים: מדיניות מאקרו - כלכלית, מדיניות פיסקאלית, תקציב המדינה והשימוש במקורות, מדיניות מוניטארית ושער החליפין, מדיניות המס והעלויות המושתות על התעשייה, חקיקה כלכלית וייצוג בועדות הכנסת.

יו"ר הועדה: אבי בן אסאייג, מנכ"ל אסם השקעות

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

נתנאל היימן

שם: נתנאל היימן

תפקיד:

מנהל אגף כלכלה

טלפון: 050-7639988
03-5198806