icon
איגוד הגז הטבעי

האיגוד מייצג את החברות הגדולות והקטנות בתעשיות חיפושי הנפט והגז, בים וביבשה, בכדי לאפשר את הפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה בינלאומית באמצעות התגליות של השנים האחרונות. 
עיקר פעילות האיגוד הינו מול משרד האנרגיה והתשתיות, המשרד להגנת הסביבה ורשות הגז הטבעי.
מטרות האיגוד:

  • הגדלת המודעות לחשיבות הגז הטבעי לישראל
  • שמירה על קרקע רגולטורית יציבה לצורך הבאת מפעילים ומשקיעים
  • שיפור תדמית הענף בקרב הציבור ומקבלי ההחלטות לשם הרחבת שדות גז קיימים, והמשך מתן היתרים לחיפושי גז טבעי
     

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יסמין הרמן וייס

שם: יסמין הרמן וייס

תפקיד:

ראש תחום אנרגיה וחקלאות

טלפון: 03-5198859
052-3648475