icon
פורום תעשיות ביטחוניות

הפורום מאגד בתוכו את יצרני מוצרי "כחול לבן" של התעשייה הביטחונית כספקים מקומיים של משרד הביטחון. במטרה לשמר ולהרחיב את היקף העבודה של יצרנים אלו.

הפורום פועל להרחבת היקף הרכש הישראלי בתקציב משרד הביטחון, להגדלת הביקושים המקומיים ולהגדלת היצוא הביטחוני ע"י פעילות מול סיב"ו ואפ"י. בנוסף, מטפל הפורום בבעיות פרטניות של תעשיות מול משרד הביטחון

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

איתן מנדל

שם: איתן מנדל

תפקיד:

מנהל חטיבת תעשיות ביטחוניות ומנהל פורום יצרני לוחות חשמל

טלפון: 03-5198869
050-6701843