icon
ועדת סחר חוץ

הוועדה לסחר חוץ של התאחדות התעשיינים מתווה ומנהלת את פעילות ההתאחדות בתחום הבינלאומי ומטרתה העיקרית הינה להשפיע ולייצג את התעשייה בנושאי מדיניות חוץ כלכלית וסחר חוץ, בקרב קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות, לקידום התעשייה בישראל.

הוועדה פועלת לקידום הסכמי סחר בינלאומיים והשתתפות בגיבושם, שמירה על התחרותיות של התעשייה הישראלית והעמקת הקשר עם שוקי היעד, קידום היצוא הישראלי והעלאתו לראש סדר העדיפויות הלאומי ומיצוב היצוא כקטר מוביל בצמיחה, שימור סביבה עסקית חיובית לעסקים בסביבה פוליטית מדינית עוינת ושיפור תדמיתה של ישראל בעולם.

הוועדה מורכבת מתעשיינים העומדים בראש מפעלים ממגוון ענפי התעשייה בישראל. במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

יו"ר הועדה: מר ליאור פרנקל, מנכ"ל ווטרפול סקיוריטי סולושינס בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

דן קטריבס

שם: דן קטריבס

תפקיד:

יועץ בכיר למדיניות סחר חוץ וקשרים בינ"ל

טלפון: 03-5198815
050-9478813