icon
ענף הגזים התעשייתיים

בענף חברים מפעלים  המייצרים גזים תעשייתיים, חלק מהחברות בפורום עוסקות בהפרדת אויר למרכיביו לשימושים תעשייתיים ורפואיים. 

עיקר עיסוק הפורום הינו בקידום בטיחות השימוש בגזים תעשייתיים על כל רבדיו, הבטחת עבודה בטיחותית בתחום הגזים התעשייתיים, טיפול בסוגיות רגולטוריות בתחום הגזים התעשייתיים מול משרדי הממשלה השונים, בדגש על משרד הבריאות, משרד העבודה והרווחה, המשרד להגנת הסביבה ומכון התקנים, ובקידום שיתופי פעולה מול גופי החירום לטיפול באירועים.
 


 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יסמין הרמן וייס

שם: יסמין הרמן וייס

תפקיד:

ראש תחום אנרגיה וחקלאות

טלפון: 03-5198859
052-3648475