סקירת התעשייה הישראלית לשנת 2023

הננו מתכבדים להציג בפניך את סקירת התעשייה הישראלית לשנת .2023
שנת 2023 הפתיעה את כולנו עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", אשר השפיעה לא רק על התעשייה, אלא גם על כל המשק. גיוס המילואים הנרחב ופינוי היישובים בקן
העימות ובחבל תקומה החריף את המחסור הכבד בכח אדם איתו מתמודדת התעשייה הישראלית בשנים האחרונות. לצד הקושי למלא את קווי הייצור, גם הביקוש
נפגע – כאשר תעשיינים רבים דיווחו על פגיעה במכירות ובפדיון, בעיקר בחודשיים הראשונים ללחימה.
בבחינת מדדי תעשייה מרכזיים בישראל לשנת ,2023 ניכר כי למרות הפגיעה על רקע המלחמה, התוצר התעשייתי צמח בשיעור ריאלי של כ,1.3%- ומצבת העובדים
ירדה בכ0.4%- בלבד ביחס ל.2022- גם הפריון התעשייתי רשם צמיחה בשיעור של כ.2.9%- היצוא התעשייתי עמד ב2023- על כ255- מיליארד .₪ אף שהיצוא
התעשייתי רשם ירידה של כ0.9%- )ברמה השקלית(, מגמת הירידה ביצוא החלה עוד בטרם פרוץ המלחמה, והיא מגיעה לאחר שיאים ביצוא בשנים .2021-2022
לצד אירועים אלו, חשוב להדגיש את איתנות התעשייה הישראלית והמשק כולו, זאת למרות המהמורות הקשות שספגנו. על-אף הפגיעה הנרחבת במשק ברבעון
האחרון של השנה, בהשוואת שנת 2023 ל2022- התוצר המשקי עלה ריאלית בכ.2%- כמו כן, מדיניות העלאת הריבית הצליחה להוריד את קצב הגידול של
האינפלציה, וכבר בדצמבר 2023 חזרנו חזרה אל תוך יעד יציבות המחירים של בנק ישראל )1-3%(.
כפי שתראו בנתונים שלהלן, השנים האחרונות היו רכבת הרים בהן הפגינה התעשייה את חוסנה פעם אחר פעם. למרות כל האתגרים יש מקום לאופטימיות ותקווה:
השימוש המואץ בטכנולוגיות דיגיטליות, החוזק שלנו בחדשנות ובהתרחבות לשווקים חדשים מציבים יסודות לחיזוק הייצור המקומי על מנת שהתעשייה תוביל את
המאמצים להגביר את הצמיחה. זאת למרות סביבה עסקית ומדיניות ממשלתית בלתי תומכת ובלתי יציבה, אשר אינה כוללת אסטרטגיה תעשייתית ארוכת טווח לבסיס
תעשייתי מקומי חזק.
עולם התעשייה משתנה ומסתגל על-מנת לענות לצרכים העתידיים של כלכלת ישראל. על-ידי שילוב של לקיחת סיכונים, מקצוענות וחשיבה קדימה, מעצבת
התעשיינים את העתיד.

לחץ כאן לצפייה בסקירה המלאה