חשבוניות ישראל - הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים

חשבוניות ישראל - הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים 

במסגרת החוק להתייעלות הכלכלית לשנים 2023-2024 אושר תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס למספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים. במסגרת התוכנית תפעיל רשות המיסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות במועד הוצאתן. מטרת התוכנית היא לסכל מראש הוצאה של חשבוניות מס שלא כדין וכך לצמצם את התופעה של הפצת חשבוניות מס פיקטיביות.

 

מה זה אומר?

בשלב הראשון, על כול עסק אשר מוציא חשבונית מס הגבוה מסכום של 25,000 ₪ נדרש לקבל באופן ממוחשב מהמערכת של רשות המיסים מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית מס. הסכום המינימלי המחייב הקצאת מספר חשבונית ירד במהלך השנים הקרובות. ללא המספר הסידורי, הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול באותה חשבונית מס.

 

לוחות זמנים

הוראת השעה תחל בתאריך ה- 1.1.2024, ותהא תקפה למשך חמש שנים (עד 31.12.2028). כאשר, בשנה הראשונה -2024, מרכז הבקרה יפעל במתכונת "פיילוט" של שנה. חשוב לציין שעל אף מתכונת הפיילוט מ1.1.2024  לא יהיה ניתן לקבל ניכוי מע"מ ללא הקצאת החשבונית על ידי רשות המיסים.

על אף כניסת השינוי בחוק לפעול רק בתחילת 2024 ניתן כבר היום לקבל הקצאה לחשבוניות מס מרשות המיסים על מנת לאפשר למערכות להתרגל לשינוי.

בתום שנת 2024 ובאישור ועדת הכספים, יוחלט האם להאריך את תקופת הפיילוט לשנה נוספת (כלומר גם לשנת 2025), או לסיים את תקופת הפיילוט.

 

הסכום העסקה המינימלי אשר בגינו יש להנפיק מספר חשבונית?

 • בשנת 2024 – 25,000 ₪
 • בשנת 2025 – 20,000 ₪
 • בשנת 2026 – 15,000 ₪
 • בשנת 2027 – 10,000 ₪
 • בשנת 2028 – 5,000 ₪

 

מה כן אומר הפיילוט?

בתקופת הפיילוט, כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לסרב לכך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה למספר חשבונית. עם זאת, בתקופת הפיילוט, רשויות מע"מ רשאיות לפסול חשבוניות שהוצאו שלא כדין, בהתאם להוראות החוק והדין הקיימות כיום.

עבור ניכוי מס תשומות עבור עסקה בסכום הגבוה מ25,000 (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על-גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד).  במידה ותהיה חשבונית מס ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע"מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות בשל תקלה/יירוט של מרכז הבקרה, אלא אם נפסלה כחשבונית מס שהוצאה שלא כדין על בסיס הדין הקיים היום).

לאחר תום תקופת הפיילוט, מנהל רשות המיסים יהיה רשאי, בהתאם לשיקולים המפורטים בחוק, לסרב לבקשה להקצות מספר ייחודי לחשבוניות, בטרם הוצאת החשבונית ושליחתה ללקוח, ובכך למנוע את קיזוז מס התשומות בגין חשבוניות אלו.

 

דגשים נוספים:

 • הקצאת מספרי חשבוניות אינה רלוונטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי, אלא רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר, המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.
 • הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.
 • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות לא יחולו לגבי חשבוניות מס שקיבל אדם בעת ההקמה של עסקו, עוד בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
 • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות יחולו גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמאיות.
 • רשות המיסים נערכת למצבים של כשל חריג במערכות המחשוב ו/או של ספק התקשורת,שבעטיין מסיבות טכנולוגיות לא התאפשרה הקצאת מספר על ידי רשות המיסים. יש להיערך מראש על ידי פניה לשירות לקבלת מספרי הקצאה לשעת חרום, לשמור את המספרים לעת הצורך ולעדכן את רשות המיסים בשימוש במספרי החירום לאחר סיום הכשל.
 • במידה ומנהל מע"מ יסרב להקצות מספר לחשבונית, העוסק יקבל את ההחלטה בהודעה מקוונת הכוללת את העילה להחלטה. העוסק יהיה זכאי לשימוע בתוך שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הסירוב. על החלטת מנהל מע"מ ניתן יהיה להגיש השגה, והעוסק יהיה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל בהשגה.

 

לתיאור הAPI's למודל הקצאת החשבוניות – לחץ/י כאן

לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024) -לחץ/י כאן

 

להרשמה למפגש בנושא אשר עתיד להתקיים ב- 24/08/2023 בשעה 14:00, לחץ/י כאן

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות:

עופר פריאנטה, כלכלן במחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות | 0528956569 | oferp@industry.org.il

אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות | 050-7194700 | elad@Industry.org.il