הצהרת שימוש באתר התאחדות התעשיינים

אנו מברכים כל גולש/ת  אשר בחרו להשתמש באתר התאחדות התעשיינים ומקווים כי יימצא בו עניין ותועלת.  
הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן לפני גלישתכם לאתר. 
כניסתכם לאתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש בו. גלישה באתר מהווה גם הסכמה מפורשת של כל גולש/ת לעמוד בכללי ההתנהגות וההתנהלות הראויים על פי כל דין והמפורטים להלן. 
הוראות אלו מנוסחים בלשון זכר, אך מתייחסים לשני המינים כאחד.
המידע באתר
האתר מכיל, בין היתר, מידע ונתונים ממקורות חיצוניים. ההתאחדות תעשה כמיטב יכולתה לעדכן  מידע זה מעת לעת. יחד עם זאת מובהר בזאת, כי ההתאחדות אינה אחראית לטיב תוכנו ו/או לאמיתותו של מידע כאמור.
יובהר כי במקרים של אזכור חוקים, תקנות וכדומה, הנוסח המחייב הינו הנוסח הרשמי המפורסם ברשומות.
המידע שעולה לאתר מטעם האגודים, המרחבים והמחלקות השונות בהתאחדות משמש לידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני.
איסור שימוש לרעה
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן מתחייבים המשתמשים באתר ההתאחדות שלא להעלות(Upload), לשלוף, להפיץ או לפרסם מידע או כל חומר אחר אשר יש בהם אחד המאפיינים הבאים:

  • עלולים להשפיע על רמת הביצועים או התפקוד של האתר ו/או המונעים או מגבילים ממשתמשים אחרים את השימוש באתר;
  • אסורים לפרסום או לשימוש ו/או הם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגעני אחר;
  • בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או עלולים לחייב באחריות משפטית;
  • עלולים להפר זכויות קניין של צד שלישי כלשהו לרבות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות או כל זכות קניינית אחרת;
  • כוללים וירוס, סוס טרויאני או כל תוכנת מחשב אחרת אשר עלולים לפגוע בתוכנת המחשב;
  • כוללים פרסומות מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש;
  • כוללים מידע שקרי או שיש בו כדי להטעות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להתאחדות אין אחראיות לטיב ו/או אמיתות התכנים המועלים על ידי המשתמשים, והמשתמשים מתחייבים לשפות ו/או לפצות את ההתאחדות בכל מקרה בו תידרש ההתאחדות להעביר תשלום כזה או אחר ו/או בכל מקרה בו תידרש ההתאחדות לשאת באחריות כלשהי ו/או לספוג סנקציה כלשהי בגין  העלאת תוכן כאמור על ידי משתמש, מייד עם דרישתה הראשונה בכתב.
זכויות יוצרים וסימני מסחר
האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, תרשימים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוב' (להלן ולעיל - "המידע") מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.  המידע הוא קניינה של התאחדות התעשיינים  או של צדדים שלישיים אשר התירו להתאחדות לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.  

אין לעשות כל שימוש ב"מידע" לרבות שכפול ו/או העתקה ו/או חיבור באמצעות לינקים, מבלי קבלת רשות מראש ובכתב מבעלי זכות הקניין. 

הסימנים הכוללים את לוגו ההתאחדות וכן כל סימן רשום אחר של ההתאחדות ו/או מי מן החברות המופיעות באתר הם סימני מסחר רשומים או מותגים בבעלות החברות, אשר השימוש בהם מותר בלעדית להתאחדות ולחברות בהתאם.  חל איסור לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר או מותגים אלה.

סיכום
ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר, לפי  שיקול דעתה הבלעדי. ההתאחדות רשאית להסיר תכנים באתר על פי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי להודיע  על כך מראש ומבלי לנמק את החלטתה.
אנו עושים מאמצים רבים על מנת שהאתר יהיה מעודכן ככל הניתן. 
 לשאלות/ הבהרות/ הצעות/ תלונות ניתן לפנות למנהל האתר הראל יחזקאל: harely@industry.org.il