הגשת חברות לקרן ההדדית

הגשת חברות

מספר החברים בקרן הוא בלתי מוגבל, אך רק חבר או עמית בהתאחדות התעשיינים יכול להיות חבר בקרן ההדדית, אם בקשת ההצטרפות אושרה על ידי הנהלת הקרן. חברות בקרן תחל ביום בו החליטו המנהלים על קבלתך ובמקרים מסוימים בתאריך אחר שייקבע בהחלטתם. מרגע שהתקבלת כחבר, תחשב כמי שמקבל על עצמו את כל הוראות התקנון וההחלטות שהתקבלו ויתקבלו על פיו. כל בקשה של חבר להיות בקרן ההדדית צריכה לידון בהנהלת הקרן ורק לאחר מכן ינתן אישור הצטרפות לקרן. אדם או תאגיד שאינם חבר או  עמית בהתאחדות התעשיינים לא יוכלו להיות חבר בקרן ההדדית.

חברות  במסלול א': יכול להיות רק חבר או עמית בהתאחדות התעשיינים. חברות זו מקנה זכות לקבלת דמי נזיקין ע"פ התקנון ולאחר שנת אכשרה אחת.  חבר זה יכול להשתתף באסיפות הכלליות ויש לו זכות הצבעה בכל הנושאים הנדונים באסיפה הכללית הרגילה והאסיפה שלא מן המניין. מספר העובדים המבוטחים מהווים את  מספר הקולות שיש לחבר בהצבעה. קולו ייחשב לשם קביעת מניין חוקי באסיפה הכללית ולשם הצבעה בנושאים הקשורים למדיניות הקרן.  עלות דמי חבר 0.15% מהשכר ברוטו של לפחות 70% מהעובדים כפי שמופיע בטופס 102 למס הכנסה. ניתן לא לצרף לכיסוי שמעניקה הקרן עד 30% מכלל העובדים, שהינם מנהלים ועובדים בהסכם אישי. כמו כן יש לשלם דמי רישום חד פעמיים בסך 60 ₪ לעובד. הדיווח לקרן יתבצע פעם בשנה והתשלום יהיה עבור שנה מראש.

לטופס הרשמה לחץ כאן

לטופס דוח שנתי מסלול א'

חברים במסלול ב': חבר במסלול ב' יכול להיות חבר או עמית בהתאחדות התעשיינים. חברות במסלול ב' מקנה זכות לדמי נזיקים בשל שביתות ע"פ התקנון בסכום מוגבל ולאחר שנת אכשרה אחת. חבר במסלול ב' יכול להשתתף באסיפה הכללית אך לא תהיה לו זכות הצבעה  בנושאים המשפיעים על זכויות וחובות החברים במסלול א' בקרן.  החבר זכאי לבקש לעבור לחברות במסלול א'.
עלות דמי חבר תשולם לפחות עבור 50% מהעובדים כפי שמופיע בטופס 102 כפול 30 ₪ לעובד לחודש. חבר במסלול ב' אינו נדרש לשלם דמי רישום חד פעמיים. הדיווח לקרן יתבצע  פעם בשנה והתשלום יהיה עבור שנה מראש.

לטופס הרשמה לחץ כאן

לטופס דוח שנתי מסלול ב'

חברים במסלול ג': חבר במסלול ג'  יכול להיות כל חבר או עמית בהתאחדות התעשיינים. החבר יהיה זכאי לקבל מהקרן מעת לעת הודעות על פעילות הקרן, להשתתף ולהביע דעתו באסיפות כלליות של הקרן ללא זכות הצבעה. חבר במסלול ג' רשאי להגיש בקשה לעבור ממסלול ג' לחברות במסלול א'. חבר במסלול ג' אינו חייב בדמי רישום ובדמי חבר, אין לו זכאות לקבלת דמי נזיקים מהקרן ואינו זכאי לכל טובת הנאה כספית מהקרן. 

הנחות

מנהלי הקרן רשאים להחליט על הפחתת דמי השתתפות לחברי הקרן בתנאים, בשיעור ולמשך פרק זמן שיקבעו, במידה והחבר לא הגיש תביעה לדמי נזיקים במהלך תקופה או תקופות שנקבעו על ידי המנהלים.

הנחות לחברים במסלול א' בגין תשלום דמי השתתפות בהתאם למשך הוותק שלהם ללא תביעות כפי שהוחלט בשנת 2012  ובתוקף עד להודעה חדשה:

  1. 5  שנות וותק -  זכאי להנחה בשיעור 30%
  2. 10 שנות וותק - זכאי להנחה בשיעור 60%
  3. 20 שנות וותק  ומעלה - זכאי להנחה בשיעור של 75%
  4. תקופת אכשרה לקבלת הנחה לאחר שביתה - 5 שנים ללא תביעת דמי נזיקים