טיוטת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"א-2021

תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"א-2021, נחתמו על ידי שר האוצר, לאחר שהועברו להערות הציבור.
התקנות יכנסו לתוקף מיד עם אשרור ועדת הכספים.
בתקנות מוצע להאריך עד תום שנת 2022 את הוראת השעה לפיה יינתן זיכוי ממס בשיעור 15% על הכנסה מעבודה במשמרת לעובדים במפעלי תעשייה, זאת על מנת שלא לפגוע בהטבה הקיימת לאוכלוסייה זו. הוראת השעה עמדה בתוקף עד תום שנת 2020 והוארכה מכח סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עד יום ו' בתמוז תשפ"א (16 ביוני 2021).  
 

לחץ כאן למידע המלא מאתר משרד המשפטים