עדכוני חקיקה- חידושים בדיני עבודה - אפריל 2017

 

‏9 אפריל 2017

‏יג' ניסן תשע"ז 

לכל חברי ההתאחדות                                                    

 

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

חברים שלום,

הנדון: עדכוני חקיקה

נעדכנכם, כי לאחרונה התקבלו בקריאה שלישית בכנסת מספר תיקוני חקיקה משמעותיים בתחום דיני עבודה. להלן עיקרי השינויים שיחולו לאור תיקוני החקיקה החדשים:

  1. שינויים בתקופת הלידה וההורות

חופשת הלידה בתשלום תוארך בשבוע ותעמוד על 15 שבועות, במקום 14 שבועות, לגבי כל הנשים שילדו ביום 1.1.2017 ואילך. דמי הלידה ישולמו החל מיום 1.6.2017.

התיקון מוסיף וקובע הוראות, שמטרתן לעודד אבות לקחת הפסקה מעבודתם בתקופת הלידה וההורות, ולקדם הורות שוויונית בפועל. כך למשל, מעתה עובד שאשתו ילדה יהיה זכאי להחליפה ולצאת לחופשת לידה בת שבוע אחד ומעלה, עבורה ישולמו לו דמי לידה, במקום ההגבלה שהייתה קיימת עד כה, לפיה במידה וברצונו להחליף את האם ולקבל דמי לידה בגין תקופה זו, עליו לצאת לתקופה מינימאלית בת שלושה שבועות.

העובד אף יהיה רשאי לצאת לחופשת לידה בתשלום למשך שבוע ימים במקביל לאם ובמהלך תקופת הלידה וההורות שלה, וזאת על חשבון דמי הלידה שהיא זכאית להם בעד השבוע, ובכפוף להסכמתה בכתב. במידה והעובד יצא לחופשת לידה כאמור, עומדת לאשתו הזכות לקצר את תקופת הלידה וההורות שלה בשבוע האחרון, בתנאים שנקבעו בחוק.

זאת ועוד, עובד שאשתו ילדה, יהיה זכאי לתקופת לידה והורות חלקית ממעסיקו אף אם אשתו היא עובדת עצמאית. העובד יוכל להחליף את אשתו בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה, שהייתה מגיעה לה אילו הייתה זכאית לתקופת לידה והורות - בדומה לעובד שאשתו מועסקת כשכירה. זכאות העובד הינה בתנאי שהיולדת זכאית לדמי לידה והסכימה בכתב לחזור לעסוק במשלח ידה.

  1. היקף המשרה לצורך מימוש הזכות לשעת הורות

נזכיר, כי שעת הורות פירושה הזכות להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום ללא פגיעה בשכר, במשך ארבעה חודשים מתום תקופת הלידה וההורות.

במסגרת התיקון, הורחבה הזכאות לשעת הורות: שעת הורות, אשר ניתנה עד כה לעובדת המועסקת במשרה מלאה בלבד, ולחילופין, לעובד שאשתו ילדה המועסק במתכונת זו - תינתן לעובדת או עובד, המועסקים במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או במשרה בת 174 שעות חודשיות לפחות, לפי הנמוך מביניהם.

התיקון יחול גם על עובדת אשר עד ליום 20.2.2017 טרם חלפו לגביה ארבעה חודשים מתום תקופת הלידה וההורות.

  1. תנאי עבודה למאבטחים

התיקון נועד להבטיח תנאים פיזיים הולמים לעובדים המבצעים תפקידי שמירה או אבטחה. בהתאם לתיקון, יש להעמיד לרשות עובד כאמור עמדה מקורה או מוצלת להגנה מפני גשם ושמש. העמדה יכולה להיות חלק ממבנה המשמש למטרות נוספות. נוסף על כך, מוטלת על מעסיק חובה להעמיד בעמדה אמצעי חימום או קירור, בהתאם לעונות השנה ולתנאי מזג האוויר במקום, להבטיח גישה לנקודת חשמל ומים וכן להקצות לעובד מקום בו יוכל להניח את חפציו האישיים.

במידה ומדובר בעובד של קבלן כוח אדם או של קבלן שירות, יחולו החובות האמורות על המעסיק בפועל או על מזמין השירות, לפי העניין.

התיקון פורסם ברשומות ביום 3.4.2017. הוראות התיקון, הכוללות אף אפשרות להגשת תביעה כספית כנגד מעסיק שביצע הפרה, יכנסו לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו. עם זאת, החלק בתיקון הקובע אפשרות להטיל עיצום כספי על מעסיק שיפר את ההוראות שבתיקון, תחילתו שנתיים מיום הפרסום. 

 

למען הסר ספק, אין באמור בחוזר זה כדי לגרוע מזכויות העובדים בהתאם להוראות מיטיבות שבהסכמים אישיים או קיבוציים או בצווי הרחבה החלים עליהם.  

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198819 ובדוא"לmichalh@industry.org.il וכן לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il

 

 

בברכת חג שמח,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף