הארכת מועד הסדר שומות היטל עובדים זרים מסתננים- פברואר 2018

15 פברואר 2018

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת 

חברים שלום,

הנדון: הארכת מועד הסדר שומות היטל עובדים זרים מסתננים 

ביום 12.9.2017 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון במסגרת ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח', אשר קבע כי על המעסיקים לשלם היטל העסקת עובדים זרים בגין עובדים זרים שהם מסתננים.

ביום 5.11.17 גיבשה רשות המסים מתווה הקלות לבעלי עסקים החייבים בהיטל העסקת עובדים זרים שהם מסתננים בגין שומות עבר. 

ההקלות במסגרת המתווה כוללות את ביטול מלוא הקנסות, ביטול 50% מהריבית שנצברה ופריסת החוב ל-36 תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה. 

ההקלות יועדו אך ורק עבור מעסיקים שיסדירו את השומות והחובות עד לתאריך ה- 31.01.18. כמו כן, על המעסיקים להתחייב על דיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי למסתננים לגבי כל השנים הרלוונטיות ומכאן ואילך.

מאוחר יותר הוגשה בקשה לדיון נוסף בבית המשפט העליון, אשר אליה הצטרפה נשיאות הארגונים העסקיים. בעקבות הבקשה התקיים ביום 30.1.18 דיון בועדת הכספים של הכנסת, ולפיו הוארך מועד תחולת המתווה עד ליום 31.3.2018 וזאת על מנת לאפשר למעסיקים המעוניינים להיכלל במתווה ההקלות, להסדיר את השומות והחובות עד ליום זה.

במסגרת הדיון בוועדת הכספים מיום 30.1.18 הורה יו"ר הוועדה להתחיל בניסוח הצעת חוק שתבטל לחלוטין את ההיטל על העסקת עובדים זרים שהם מסתננים. יצויין, כי לעת עתה החלטת בית המשפט מיום 12.9.17 עומדת על כנה.

להודעת רשות המיסים לחצו כאן

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198819  ובדוא"ל michalh@industry.org.il למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"ל motia@industry.org.il  או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il .

 
בברכה,
מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש