העלאת שכר המינימום-נובמבר 2017

 

5 נובמבר 2017

‏ט"ז/חשון/תשע"ח

לכל חברי ההתאחדות        

חוזר מס'  20/2017

 

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

חברים שלום,

הנדון: העלאת שכר המינימום

נעדכנכם, כי ביום 30.10.2017 אושרה במליאת הכנסת הצעת חוק שכר מינימום, הקובעת העלאה נוספת של שכר המינימום החודשי מ- 5,000 ש"ח ל- 5,300 ש"ח.

לפיכך, החל מיום 1.12.2017, שכר המינימום החודשי יעלה לסך של 5,300 ש"ח בגין משרה מלאה בת 186 שעות. בהתאמה, שכר המינימום השעתי יעמוד על 28.5 ש"ח, במקום 26.9 ש"ח.

בהזדמנות זו נזכיר, כי בהגדרת "שכר מינימום" נכללים ומובאים בחשבון שכר יסוד או שכר משולב, תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו ותוספת מוחרגת (תוספת שנקבע לגביה בחוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, כי היא לא תילקח בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום). לא מובאים בחשבון, לעומת זאת, תוספות שונות כגון תוספת וותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, פרמיה לסוגיה, החזר הוצאות וכן נסיעות שמשלם המעסיק.

למען הסר ספק, אין באמור בחוזר זה כדי לגרוע מזכויות העובדים בהתאם להוראות מיטיבות שבהסכמים אישיים או קיבוציים או בצווי הרחבה החלים עליהם. 

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198819  ובדוא"ל michalh@industry.org.il למנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824 ובדוא"לmotia@industry.org.il  או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il .

 

 

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף