עדכונים בדיני עבודה -ינואר 2017

 

02 ינואר 2017

‏ד'/טבת/תשע"ז 

לכל חברי ההתאחדות                                                    

חוזר מס' 1/2017

 

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

חברים שלום,

הנדון: עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017

 

נזכירכם, כי בחודש ינואר 2017 ייכנסו לתוקף מספר שינויים בזכויות עובדים, החלים על כלל העובדים והמעסיקים במשק. להלן פירוט השינויים:

  1. העלאת שכר המינימום

בתאריך 1.1.2017 עלה שכר המינימום החודשי לסך של 5,000 ש"ח בגין משרה מלאה בת 186 שעות עבודה חודשיות. בהתאמה, שכר המינימום השעתי יעמוד על 26.88 ש"ח.

עדכונו של שכר המינימום הינו בהמשך להעלאות קודמות, שחלו בתאריכים 1.4.2015 ו-1.7.2016.

נזכיר, כי בהגדרת "שכר מינימום" נכללים ומובאים בחשבון שכר יסוד או שכר משולב ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו. לא מובאים בחשבון, לעומת זאת, תוספות שונות כגון תוספת וותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, פרמיה לסוגיה, החזר הוצאות וכן נסיעות שמשלם המעסיק.

  1. הוספת ימי חופשה שנתית

מחודש ינואר 2017 ואילך יהיו העובדים זכאים ל- 16 ימי חופשה שנתית בעד כל אחת מחמש השנים הראשונות לעבודתם אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד. מדובר בתוספת של עד שני ימי חופשה לשנה עבור עובדים בשנות עבודתם הראשונה עד הרביעית, שנקבעה במסגרת תיקון לחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951.

המנוחה השבועית נכללת במספר ימי החופשה השנתית המפורטים מעלה. לפיכך, משמעות התוספת בפועל היא, כי עובדים המועסקים חמישה ימים בשבוע יהיו זכאים ל- 12 ימי חופשה בשנה (יום בחודש), ועובדים המועסקים שישה ימים בשבוע יזכו ל- 14 ימי חופשה בשנה (1.166 ימים בחודש).

  1. הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני

החל מיום 1.1.2017 יוגדל שיעור דמי הגמולים המנוכים משכר העובד ל- 6% מהשכר המבוטח (במקום 5.75%) ותגמולי המעסיק יעלו ל- 6.5% מהשכר המבוטח (במקום 6.25%).

הפקדת המעסיק כאמור לעיל בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה תכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. ככל שיש צורך בהגדלת העלות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה מעבר ל- 6.5%, המעסיק יישא בכך עד לגובה של 7.5%. עוד נקבע, כי שיעור ההפקדות לדמי גמולים לא יפחת מ- 5%.

  1. למען הסר ספק, אין באמור בחוזר זה כדי לגרוע מזכויות העובדים בהתאם להוראות מיטיבות שבהסכמים אישיים או קיבוציים או בצווי הרחבה החלים עליהם.  

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198820  ובדוא"ל michalh@industry.org.il למנהל המחלקה למשפט עבודה והיועץ המשפטי עו"ד עופר יוחננוף בטל' 03-5198824 ובדוא"לofery@industry.org.il  או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il.

 

 

בברכה

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף