icon
קהילת משאבי אנוש

קהילת משאבי אנוש תוכנית מפגשים 2020

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

שיר קורקין

שם: שיר קורקין

תפקיד:

מנהלת משרד ומרכזת פרויקטים

טלפון: 08-6466705
052-6777872